Veelgestelde vragen

Wanneer ben je bijdrageplichtig?

Alle gebruikers van onroerende zaken op het terrein zijn bijdrageplichtig. Uitgesloten zijn onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen. Indien een pand leeg staat, betaalt de eigenaar de BIZ-bijdrage. Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar, dan wordt vastgesteld wie de bijdrageplichtigen zijn. Gebruikers van meerdere panden betalen voor ieder pand een bijdrage. De hoogte van de BIZ-bijdrage is afhankelijk van WOZ-waarde van de onroerende zaak.

Ben je automatisch lid van de Vereniging BIZ Grote Polder als je bijdrageplichtig bent?

Nee, de ondernemers moeten zich hier separaat voor aanmelden. De wet schrijft voor dat alleen bijdrageplichtigen lid mogen worden en daar een contributie voor betalen aan de BIZ-vereniging. Voor dit jaar is de contributie vastgesteld op € 5,--. Aanmeldingen na 1 juli zullen voor het lopende jaar geen contributienota ontvangen. De ALV besluit ieder jaar over de hoogte van de contributie.

Is alles al bepaald in de uitvoeringsovereenkomst?

De hoogte van de bijdragen (en daarmee ongeveer het totaalbudget) en aard van de maatregelen zijn als kader vastgelegd. De jaarlijkse activiteiten en verdeling van het budget over de activiteiten worden ieder jaar bepaald door de ALV van de Vereniging BIZ Grote Polder.

Hoe kan ik me aanmelden?

Als u bijdrageplichtig bent, kunt u zich aanmelden als lid per e-mail op: info@bizgrotepolder.nl

Wat is het verschil tussen PMGP en BIZ Grote Polder?

Park Management Grote Polder (PMGP) is een gezamenlijk initiatief van de eigenaren van de multipurpose stroken (MP-stroken) op Grote Polder en de gemeente. De gemeente bezit 50 procent van het stemrecht in PMGP. BIZ Grote Polder staat als vereniging los van de gemeente.

Wat zijn MP-stroken?

De stroken grond waarop parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd en welke stroken conform de inrichtingsvoorwaarden van de revitalisering (groen / parkeerplaatsen) van het bedrijventerrein Grote Polder zijn ingericht. Ook bestaat de mogelijkheid om de MP stroken conform de inrichtingseisen biodivers in te richten.

De Wet BIZ is inmiddels niet meer experimenteel. Het succes ervan was voorspelbaar

In Nederland was de Wet tot 2015 experimenteel. Ministerie van Economische Zaken heeft met de behaalde resultaten besloten de wet voort te zetten. In vele andere landen, zoals Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten) is het concept al jaren een succes, onder de naam Business Improvement Districts (BID). Er zijn prachtige succesverhalen bekend van compleet vervallen bedrijfsterreinen die weer bloeien als nooit tevoren. Vandaar ook de interesse om er hier in Nederland mee aan de slag te gaan.