Klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk

Het klimaat verandert. Hogere temperaturen, nattere winters, heftigere buien en drogere zomers zijn inmiddels realiteit. We zullen onze omgeving moeten gaan aanpassen aan deze nieuwe situatie. Met het project Klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk onderzoeken we de situatie en worden praktische maatregelen in kaart gebracht die straks toegepast kunnen worden door gemeente, ondernemers en bewoners.


Gevolgen van klimaatverandering
Gemeenten voeren stresstesten uit om de gevolgen van klimaatverandering in kaart te brengen. Dit is een test waarmee je kan bekijken wat de gevolgen zijn van een grote bui, temperatuurstijgingen of als regen langdurig uitblijft. De provincie heeft samen met de waterschappen al een groot deel van de stresstesten uitgevoerd. Hierbij is alleen niet de capaciteit van het riool meegenomen. Voor het projectgebied wordt dit momenteel door de gemeente, in het samenwerkingsverband Groene Cirkels (Hoogheemraadschap van Rijnland, Heineken, Wageningen University & Research en Naturalis Biodiversity Center) uitgevoerd. De klimaatatlas is te bekijken op https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/water/klimaateffectatlas/


Bewoners én ondernemers gebaat bij klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk
Ook de gemeente Zoeterwoude, ondernemersvereniging Grote Polder en Groene Cirkels gaan aan de slag met de stresstest. Zij willen samen onderzoeken hoe de bedrijventerreinen Grote Polder en Barrepolder en de woonkern Zoeterwoude-Rijndijk klimaatbestendig gemaakt kunnen worden. Met klimaatbestendig wordt onder andere bedoeld; geen natte voeten bij een hoosbui en niet te warm in de zomer. Klimaatbestendigheid draagt ook bij aan een betere kwaliteit van de leefomgeving. Bijvoorbeeld door meer groen en een schonere lucht.
Het projectplan voorziet in een aantal praktische maatregelen die getoetst worden op hun effectiviteit. Deze maatregelen zijn breed toepasbaar, ook op eigen terrein. Denk hierbij aan het vervangen van verharde parkeerplekken of tuinbestrating door halfopen varianten, het realiseren van groene daken of onder- en bovengrondse waterberging.


Startmoment
Het project is op 23 mei 2018 van start gegaan met een startbijeenkomst voor bewoners, ondernemers, overheid en andere belanghebbenden.